วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552

organizational structure

การจัดโครงสร้างองค์การ
ความหมายและความสำคัญของการจัดโครงสร้างองค์การ
องค์การ หมายถึง รูปแบบของโครงสร้างที่จัดตั้งตามหลักและวิธีการ
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน
เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกันไว้

การจัดโครงสร้างองค์การ หมายถึง
1. การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ คนที่เชี่ยวชาญ
แต่ละฝ่าย มีการประสานให้ความร่วมมือ
2. กระบวนการในการพัฒนาและการปฏิบัติตามโครงสร้าง องค์การ
ที่เหมาะสม เป็นกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับชุดของการตัดสินใจ
ซึ่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
**organization chart แสดงให้เห็นถึง สายการบังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)
สายการบังคับบัญชา ก็คือ สายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาการยึดถือ
ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาจะก่อให้เกิดประโยชน์คือ ไม่ทำให้ฐานะของ
ผู้บริหารต้องเสียไปและในขณะเดียวกัน ก่อจะก่อให้เกิดความสับสนแก่คนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่าง ๆ เกิดความลำบากใจเสมอ ถ้าหากมีการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
สายการบังคับบัญชาโดยมีการติดต่อหรือ สั่งข้ามขั้นมักจะทำให้ผิดต่อหลักของการ
มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวได้เสมอ
แหล่งอ้างอิง
www.igc-ir.com/organization-chart.html
www.gtfairport.com/.../organizational_chart.html

1 ความคิดเห็น: